پروژه های انجام شده پوشش ایمن

پروژه های انجام شده پوشش ایمن

First slide

همکاری با:

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پاسارگاد

بنیاد مستضعفان

دانشگاه تهران

شرکت نفت فلات قاره

سرم سازی رازی

آبهای معدنی دماوند

استادیوم شهید وطنی مازندران

شرکت سایپا

شرکت ایران خودرو

نیروگاه بعثت

و...

طراحی و اجرا - گرامانو