پروژه پتروشیمی امیرکبیر

پروژه پتروشیمی امیرکبیر

First slide

پروژه پتروشیمی امیرکبیر

طراحی و اجرا - گرامانو